Sprze­daż literatury

W cza­sie każ­dego na­bo­żeń­stwa można ku­pić bądź wy­po­ży­czyć książkę z bi­blio­teki zbo­ro­wej. Oso­bami od­po­wie­dzial­nymi za funk­cjo­no­wa­nie bi­blio­teki i księ­garni są Da­nuta Cie­ślar i Iza­bella Trawczyńska.