Praca wśród seniorów

Spo­tka­nia te są skie­ro­wane do osób star­szych. Se­nio­rzy spo­ty­kają się raz na kilka mie­sięcy, by wspól­nie po­śpie­wać, po­mo­dlić się i po­wspo­mi­nać dawne czasy. Oso­bami od­po­wie­dzial­nymi są Ta­de­usz i Marta Pę­ka­lo­wie.