Praca wśród dzieci

Pod­sta­wową formą pracy wśród dzieci są tak zwane szkółki, pro­wa­dzone w trak­cie trwa­nia nie­dziel­nych na­bo­żeństw. Dzieci uczą się w czte­rech gru­pach wie­ko­wych: dzieci w wieku przed­szkol­nym, ucznio­wie klas od 1-​​​​ 3, ucznio­wie klas 4–6, i ucznio­wie gim­na­zjum. Za ich roz­wój od­po­wie­dzial­nych jest sze­ścioro na­uczy­cieli. Na­ucza­nie od­bywa się w opar­ciu o za­twier­dzony przez Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji pro­gram, stwo­rzony na po­trzebę na­ucza­nia re­li­gii. Punkt ka­te­che­tyczny za­re­je­stro­wany jest przy jed­nej ze Szkół Pod­sta­wo­wych. Za pracę szkółki od­po­wie­dzialna jest Iwona Ro­gala.

W zbo­rze pro­wa­dzony jest także Klub Naj­wspa­nial­szej Po­dróży.”  Jego dzia­łal­ność skie­ro­wana jest głów­nie do dzieci spoza ko­ścioła i sta­nowi formę ewan­ge­li­za­cji po­przez gry, za­bawy i hi­sto­rie bi­blijne. Za­ję­cia od­by­wają się w po­nie­działki w bu­dynku ko­ścioła i re­gu­lar­nie uczest­ni­czy w nich kil­ka­na­ścioro dzieci z mia­sta i zboru. Po­my­sło­daw­czy­nią i osobą od­po­wie­dzialną jest Iwona Ro­gala.

W ko­ściele po­wstaje także szczep Royal Ran­gers — za­ję­cia skau­towe pro­wa­dzone będą przez wy­szko­loną ka­drę. Dzieci i mło­dzież bar­dzo chęt­nie uczest­ni­czą w zbiór­kach na świe­żym po­wie­trzu, ucząc się wielu prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści. Osobą od­po­wie­dzialną za  funk­cjo­no­wa­nie szczepu bę­dzie Krzysz­tof Kę­dziora oraz Krzysz­tof Raj­kie­wicz.