Po­le­camy

 

http://​kz​.pl/ — strona Ko­ścioła Zie­lo­no­świąt­ko­wego w Polsce

http://​www​.no​wa​na​dzieja​.pl/ — Chrze­ści­jań­ski Ośro­dek dla Osób Uzależnionych

http://​bi​blia​.info​.pl/​b​i​b​l​i​a​.​php — Bi­blia online

http://​www​.szu​ka​jac​boga​.pl - strona dla osób po­szu­ku­ją­cych Boga

http://​www​.te​en​chal​lenge​.pl- Chrze­ści­jań­ski Ośro­dek dla Osób Uza­leż­nio­nych w Broczynie

http://​de​-em​.org - dusz­pa­ster­stwo młodzieży

http://​ge​ne​ra​cja​-​t​.org - strona dla młodzieży

http://​po​znan​.mi​sja​wie​zienna​.pl - Mi­sja Wię­zienna KZ

http://​www​.roy​al​ran​gers​.pl - Chrze­ści­jań­skie Har­cer­stwo Royal Rangers

http://​www​.wst​.edu​.pl - Wyż­sza Szkoła Teologiczno-​​Społeczna w Warszawie

http://​ra​dio​chrze​sci​ja​nin​.pl

http://​www​.ra​dio​piel​grzym​.pl

http://​mi​sja​fryka​.word​press​.com

https://​www​.open​do​ors​.pl