Pa­stor i Starsi

p2

Pa­weł Cie­ślar – pa­stor se­nior, pa­stor zboru w Ole­śnicy w la­tach 1981–2015, pre­zbi­ter Okręgu Za­chod­niego Ko­ścioła Zie­lo­no­świąt­ko­wego w la­tach 1987–2000. Z żoną Da­nutą wy­cho­wali dwie do­ro­słe już córki, Jo­lantę i Li­dię. Szczę­śliwi dziad­ko­wie 4 wnuków.   

 

p1

Pa­weł No­wa­kow­ski – pa­stor zboru w Ole­śnicy. Ukoń­czył Chrze­ści­jań­ski In­sty­tut Bi­blijny oraz Wyż­szą Szkołę Teologiczno-​​Społeczną w War­sza­wie. Dy­rek­tor mi­sji ewan­ge­li­za­cyj­nej „Bramy Nieba i Pło­mie­nie Pie­kła.” Wspól­nie z żoną Li­dią wy­cho­wują dwoje dzieci, Oli­wię i Natana. 

od Darków

Da­riusz Pa­can – star­szy zboru w Ole­śnicy. Re­gio­nalny Ko­or­dy­na­tor Mo­bi­li­za­cji Zbo­rów “Ope­ra­tion Chri­st­mas Child” Re­gion Śląsko-​​Lubuski. Wspól­nie z żoną Agnieszką wy­cho­wują troje dzieci – Da­miana, Ame­lię i Nadzieję.

 

 

p3

Ta­de­usz Pę­kala – star­szy zboru w Ole­śnicy. Wspól­nie z żoną Martą opie­kują się se­nio­rami. Ro­dzice dwójki do­ro­słych już dzieci – Ma­te­usza i Darii.