O Nas

Kim je­ste­śmy

Jesteśmy Kościołem lu­dzi ta­kich jak Ty. Każdy z nas poszukiwał sensu ży­cia - odnaleźliśmy go na­wią­zu­jąc re­la­cję z ży­wym Bo­giem. Niektórzy z nas spo­tkali Go po­śród wielkich zawirowań i życiowych trudności (nie­ule­czalna cho­roba, uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, depresja, próby sa­mo­bój­cze), inni z ko­lei otworzyli się na mi­łość Pana Je­zusa ży­jąc swoim codziennym, nor­mal­nym ży­ciem. Je­żeli chcesz po­znać na­szą hi­sto­rię, za­pra­szamy do za­kładki Świa­dec­twa. Bóg zmie­nił na­sze ży­cie tak, że staliśmy się in­nymi ludźmi, którzy chcą żyć miłością do Niego i bliźniego, i dzielić się nią z każdym potrzebującym. Za­pra­szamy, byś po­znał mi­łość Boga i naszą.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Chrześcijanie z wyboru

 

Każdy z nas przyjął świadomie wiarę w Je­zusa i uwie­rzył w przesłanie Bi­blii – nazywamy to, za Pi­smem Świętym, nawróceniem. Wszyscy tworzymy Ko­ściół, ponieważ tak chcemy i jest to dla nas wielka ra­dość. Każde nabożeństwo to okazja do no­wego doświadczania miłości Bo­żej — wspól­nie śpie­wamy uwiel­bia­jąc Boga, mo­dlimy się i roz­wa­żamy Jego Słowo. Je­ste­śmy ludźmi z pa­sją do Boga.


Od­wiedź nas

Za­pra­szamy — przyjdź na nabożeństwo, po­znaj nas i daj nam siebie poznać.

 

Na­bo­żeń­stwa od­by­wają się:

Nie­dziela, godz. 10:00

Czwar­tek, godz. 18:00