Mu­zyczna

MUZYKA jest ważną czę­ścią na­szych na­bo­żeństw. Tak zwane uwiel­bia­nie, czyli ina­czej chwa­le­nie Boga, od­bywa się w spon­ta­nicz­nej i ra­do­snej at­mos­fe­rze, cho­ciaż nie bra­kuje też czę­ści re­flek­syj­nej, która sprzyja oso­bi­stemu prze­ży­wa­niu spo­łecz­no­ści z Bo­giem. Tę część na­bo­żeń­stwa pro­wa­dzi ze­spół. Wspól­nie śpie­wamy, gramy na in­stru­men­tach (gi­tary aku­styczne, gi­tara ba­sowa, pia­nino, sak­so­fon, per­ku­sja) i po pro­stu lu­bimy ze sobą prze­by­wać. Li­de­rem ze­społu uwiel­bia­ją­cego jest Li­dia Nowakowska.


 or or1  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA