Księ­gowa

Księ­gową zboru jest Mał­go­rzata Kę­dziora. Pro­wa­dzi ona księgę ka­sową, w któ­rej roz­li­cza przy­chody i roz­chody ko­ścioła, a także opłaca bie­żące rachunki.