Go­spo­darz

Jego za­da­niem jest tro­ska o sprawne funk­cjo­no­wa­nie bu­dynku. Go­spo­da­rzami ko­ścioła są Ro­man i Ela Kondziakowie.