Mo­no­gra­fia Zboru Ko­ścioła Zielonoświątkowego

Category Archives:Wydarzenia

Mo­no­gra­fia Zboru Ko­ścioła Zielonoświątkowego

okładka książki do aktualności może

JUŻ JEST! Mo­no­gra­fia Zboru Ko­ścioła Zie­lo­no­świąt­ko­wego w Ole­śnicy, au­tor­stwa Pawła No­wa­kow­skiego. Książkę można na­być w ce­nie 20 zł w księ­garni zboru w dniach na­bo­żeństw. Ser­decz­nie zapraszamy!   okładka książki do aktualności może

Bramy Nieba i Pło­mie­nie Piekła

plakat bnpp Oleśnica

plakat bnpp Oleśnica

23 i 24 paź­dzier­nika 2014 (czwar­tek, pią­tek) o go­dzi­nie 18:30 w ole­śnic­kim MOKIS-​​ie od­bę­dzie się spek­takl te­atralny „Bramy Nieba i Pło­mie­nie Pie­kła”. Składa się on z se­rii sce­nek uka­zu­ją­cych ży­cie lu­dzi na­le­żą­cych do róż­nych grup spo­łecz­nych, oraz kon­se­kwen­cje ich wy­bo­rów się­ga­ją­cych Nieba lub Pie­kła. Spek­takl żywo uka­zuje te dwie rze­czy­wi­sto­ści przy udziale gry świa­teł, efek­tów dźwię­ko­wych, mul­ti­me­dial­nych, ko­stiu­mów i re­kwi­zy­tów. Nie jest prze­sadą, że mi­liony lu­dzi na świe­cie obej­rzały już to przed­sta­wie­nie, na któ­rych wy­warło ono nie­za­po­mniane wrażenie.

Ser­decz­nie za­pra­szamy! Wstęp Wolny!